VINCERO STUDIE

Algemene Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website. Door deel te nemen aan dit onderzoek, verklaren jullie kennis genomen te hebben van onderstaande voorwaarden en daarmee in te stemmen.

Vertrouwelijkheid

De gegevens verzameld in dit onderzoek worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Alle gegevens worden gecodeerd verwerkt. Dit betekent dat om de privacy van uw kind of jou te beschermen de gegevens van uw kind of jou een code krijgen. De naam en andere gegevens die uw kind of jou direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot uw kind of jou te herleiden. De sleutel van de code (een lijst waarop de eerste twee letters van de voornaam en de eerste letter van de achternaam staan in combinatie met de laatste 2 cijfers van het geboortejaar en de code in het onderzoek) blijft maximaal 15 jaar veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling het Emma Kinderziekenhuis AmsterdamUMC. Daarna is het niet meer mogelijk om met de code een link te leggen naar uw kind of naar jou. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot uw kind of jou te herleiden.

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Vrijwillige deelname

De deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet aan het onderzoek mee wil doen, hoeft dat niet. Ook als u nu toestemming geeft, kunt u die altijd zonder het geven van een reden weer intrekken.

Goedkeuring Medisch Ethische Commissie

De medisch ethische toetsingscommissie van het Amsterdam UMC heeft kennis genomen van dit onderzoek en een niet-WMO verklaring afgegeven.

Privacy

Privacy verklaring

Het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.vincero-studie.nl en spant zich in om strikt conform de van toepassing zijnde privacyregelgeving te handelen. Het Emma Kinderziekenhuis stelt gebruikersgegevens niet zonder toestemming vooraf ter beschikking aan derden, behalve indien zij daar wettelijk of krachtens gerechtelijke uitspraak toe gehouden mocht zijn. Gebruikersgegevens worden alleen intern gebruikt door de onderzoekers van de VINCERO-studie (Spaarnegasthuis en Emma Kinderziekenhuis).

Wijziging van deze kennisgeving

Het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

AMC bewaartermijn

In het Amsterdam UMC is gekozen voor een verplichte bewaartermijn van 15 jaar voor alle onderzoeksgegevens van afgerond mensgebonden onderzoek waarvoor een METC-goedkeuring is vereist. Ook voor de VINCERO-studie wordt deze bewaartermijn aangehouden. De VINCERO-studie is een zogenaamde niet-WMO plichtige studie. Er is geen METC-goedkeuring voor nodig, er is wel een niet-WMO verklaring afgegeven door de METC.

Nog vragen?

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met vincero@spaarnegasthuis.nl.